Shiziyang Tunnel of Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong High Speed Railway

FIDIC